شهر من

ما اصولاً داشته های اطراف خود را یا نمی بینیم یا کم ارزش می پنداریم دقیقا به همین علت است که